Back BesplatanSport.com

Vaspitač kao pedagog i stručnjak u realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja

(6 glasova)
Vaspitač kao pedagog i stručnjak u realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja
Vaspitač kao pedagog i stručnjak u realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja


Imajući uvidu uzrasne osobenosti dece predškolskog uzrasta (3–7 godina) i zadatke fizičkog vaspitanja koje treba da reši vaspitno-obrazovna ustanova, pred stručni kolegijum i vaspitače postavljaju se veoma složeni i odgovorni zadaci, a u prvom redu da se obezbede odgovarajući materijalno-tehnički uslovi, da se izvrši adekvatan izbor vežbi i da se one primene uz odgovarajuće metodičke postupke, da se izvrši pravilan izbor oblika rada i njihova korektna primena i organizacija u skladu sa potrebama i mogućnostima dece i njihovim uzrasnim karakteristikama.
Imajući u vidu ukupno planiranje i organizovanje rada na realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja u najmlađih, može se zaključiti da vaspitač u svom radu kao pedagog i stručnjak treba posebno da ima u vidu sledeće implikacije.

Zdravstvene implikacije

Kada se radi o zdravstvenim implikacijama potrebno je:

– obezbediti sredinu koja udovoljava sve zdravstveno-higijenske i medicinske standarde,
– ne primenjivati i ne dozvoliti vežbanje uz maksimalne napore dece bilo koje vrste i oblika vežbanja, a posebno ne primenjivati istrajno trčanje, statičke napore, vežbanja snage,
– ne primenjivati jaka istezanja (špage, most, duboke pretklone i sl.),
– izbegavati bilo koju vrstu specijalizacija u vežbanju, kao i jednostrane izbore vežbovnih zadataka,
– voditi stalnu brigu o pravilnom rastu i razvoju dece, bez obzira na oblik rada, u svakoj situaciji, primenom sredstava fizičkog vaspitanja, kao i drugim sredstvima edukacije,
– gimnastičke sprave koristiti samo kao prepreke, a ne čemu su one namenjene (kozlić, na primer).

Metodičke implikacije

Osobenosti psihofizičkog rasta i razvoja dece od 3. do 7. godine, tj. predškolskog uzrasta, koje su evidentne i o kojima je bilo reči, moraju predstavljati osnovno polazište u planiranju vaspitno-obrazovnog rada sa njima, kao i pedagoške prakse u celini – planiranje rada sa konkretnim uzrastom, realizacija postavljenih zadataka i ciljeva, pripremanje i obuka stručnog kadra, stručno usavršavanje i dr.
Kada je reč o fizičkom vaspitanju, uvažavajući uzrasne osobenosti dece, specifičnosti fizičkog vaspitanja kao vaspitno-obrazovne oblasti i nastavnog predmeta, o čemu je u ovom tekstu bilo reči, mogu se istaći određene metodičke napomene koje bi se odnosile na pedagoški rad vaspitača, kao i studenata u praksi u ovoj oblasti. Po našoj oceni one bi mogle ići u sledećem pravcu:
– planovi rada moraju se zasnivati na osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od tri do sedam godina,
– svakodnevno je potrebno organizovati telesne aktivnosti u obliku jutarnjeg vežbanja; tri puta nedeljno kroz formu usmerenih aktivnosti po uzrasnim grupama i u skladu sa njihovim mogućnostima; povremeno primenjivati i druge organizacione oblike rada (šetnja, izlet, slobodne aktivnosti),
– pravilan izbor sadržaja telesnih aktivnosti, pri čemu igra, kao najznačajnije sredstvo fizičkog vaspitanja ovog uzrasta mora imati dominantnu ulogu,
– metode rada moraju biti primerene uzrastu, uz napomenu da je metoda oponašanja (imitacije) za decu ovog uzrasta (uz druge metode: razgovora, pokazivanja, identifikacije) najprihvatljivija i da joj treba dati odgovarajući tretman,
–vaspitač u toku rada sa decom u svakom momentu mora biti prisutan kao pedagog: da stvori uslove za dobro raspoloženje i radost dece, da stvori socijalni okvir u kojem će se sva deca osećati sigurno i zaštićeno, da postupa blago i smireno – bez agresije, da disciplinovanje i kontrolu obavlja tako da deca u njegovim postupcima osete dobre namere i želju da im pomogne i da im to koristi.

Ljubinko Milanović – Milovan Stamatović "Metodika fizičkog vaspitanja" Zavod za udžbenike www.zavod.co.rs

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-31
utorak, 26 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori