Back BesplatanSport.com

Pedagoški (vaspitno-obrazovni) zadaci fizičkog vaspitanja

(4 glasova)
Pedagoški (vaspitno-obrazovni) zadaci fizičkog vaspitanja
Pedagoški (vaspitno-obrazovni) zadaci fizičkog vaspitanja


Već je rečeno da se biološki zadaci ostvaruju najvećim delom telesnim kretanjem i sistematskim telesnim vežbanjem. Isto tako, i za ovu grupu zadataka možemo dati sličnu konstataciju, tj. da se u velikoj meri realizuje u okviru telesnih aktivnosti i telesnog vežbanja, dečjih i sportskih igara.

Iz toga proizilazi da se zadaci fizičkog vaspitanja ostvaruju tokom procesa vežbanja, sticanja motoričkih znanja i umenja, formiranja kretnih navika, što znači u procesu obrazovanja. Uporedo sa obrazovanjem deca se i vaspitavaju, jer vaspitanje se ne može ostvariti bez obrazovanja i za njega je bitno upravo to da se zasniva na obrazovanju.
Praktični razlozi, u prvom redu njihovo lakše sagledavanje i izučava- nje, naveli su nas da sve pedagoške zadatke uslovno podelimo na dve grupe: obrazovne i vaspitne, pa ćemo ih u daljem izlaganju posebno i obraditi.

Vaspitni zadaci

Uporedo sa obrazovanjem u domenu fizičkog obrazovanja ostvaruju se i uticaji koji se odnose na sferu njihovog pravilnog vaspitanja. Iz kompleksa vaspitnih uticaja kroz telesno vežbanje izdvojili bismo samo neke, po našoj oceni najznačajnije, a to su: vaspitanje volje, karaktera i svesne discipline, pozitivnog odnosa prema radu, disciplinovanog i svesnog odnosa prema kolektivu, razvijanje interesovanja i smisla za lepo, razvijanje humanizma i patriotizma, vaspitanje koje se odnosi na pravilno korišćenje slobodnog vremena i dr.
Vaspitanje volje, karaktera i svesne discipline omogućavaju aktivnosti telesnog vežbanja. U razvoju pomenutih vrednosti pedagog mora poštovati princip da vaspitanika tokom vežbanja treba da dovede u situaciju u kojoj će moći da ispolji te osobine. Konkretno, savlađivanjem teškoća u procesu učenja i sticanja motoričke navike, ili postizanja značajnijeg sportskog rezultata, razvijaju se vrednosti kao što su istrajnost i volja ili veća hrabrost. Kao karakterna osobina, ove vrednosti mogu se steći dovođenjem vežbača u situacije u kojima će pokazati ličnu hrabrost.
Pozitivan odnos prema radu. – Izvršavanjem brojnih obaveza i savlađivanjem teškoća koje se javljaju u procesu vežbanja i sportskih aktivnosti, bilo da je reč o predškolskom i školskom fizičkom vaspitanju, rekreativnim ili sportskim aktivnostima, stvaraju se radne navike koje se kasnije prenose na obaveze u svakodnevnom životu i radu (obaveze u školi, na radnom mestu i sl.).
Disciplinovan i svestan odnos prema kolektivu. – Aktivnosti u fizičkoj kulturi pružaju široke mogućnosti da se deca i omladina vaspitavaju u duhu kolektivizma i drugarstva, sa spremnošću da svoje lične interese podrede interesima većine – grupe i kolektiva. Za razvijanje kolektivizma kao pozitivne ljudske osobine idealne mogućnosti pružaju dečje i sportske igre, kao i izleti, logorovanja, razna takmičenja i dr.
Razvijanje interesovanja i smisla za lepo. – U prirodi je čoveka da uživa u lepom, da oseća potrebu za doživljavanjem lepog, bilo da je reč o lepoti prirode, ambijenta, pokreta, tela, umetničkog dela i sl. Estetska kultura postaje potreba i imperativ vremena i zato pojedinac treba stalnim i siste- matskim radom da je razvija i neguje, jer se to bez planskog i organizovanog rada ne može postići. U procesu fizičkog vaspitanja deca su u situaciji da uživaju u lepoti igre, pokreta, tela i pravilnog držanja tela, u lepoti ambijenta. U razvoju estetske kulture o okvirima fizičkog vaspitanja u najvećoj meri se koriste igre, plesovi, ritmička i estetska gimnastika, vežbe oblikovanja, a i druga telesna vežbanja i sportski prizori.
Razvijanje humanizma. – Tokom procesa predškolskog i školskog fizič-kog vaspitanja pružaju se velike mogućnosti da se kod dece razvije osećanje humanosti, prijateljstva i drugarstva. Najčešće situacije u kojima se može ispoljiti humanost i drugarstvo nailazimo u dečjim igrama. To su, na primer, momenti kada pojedinac u zanosu igre i žaru pobede kontroliše svoje postupke, uz prisustvo svesti da se ne mora pobediti po svaku cenu, da ne povredi ličnost druga, da ga telesno ne povredi, da mu ukaže pomoć i sl. Posebno odrasli zahrevaju da se pobeda ekipe ili pojedinca mora ostvariti. Veoma često pribegava se nehumanim sredstvima, pa bolestan igrač mora da igra ili se na bilo koji način iskorišćava na štetu njegovog zdravlja.
Razvijanje pozitivnog odnosa prema svojini. – Stečeno osećanje odgovornosti prema svojini, objektima gde se vežba, uređajima, spravama i rekvizitima koji se koriste tokom vežbanja, preneće se na život u porodici, a kasnije i na radno mesto u ustanovi, fabrici, proizvodnji.
Razvijanje svesti o potrebi za aktivnim odmaranjem. – Sadržaje fizičkog vaspitanja treba maksimalno koristiti u slobodnom vremenu kao sredstvo zdrave razonode i aktivnog odmaranja. Telesne aktivnosti, posebno igre (dečje i sportske), bude u detetu i čoveku pozitivna emotivna stanja, jačaju veru u sopstvene snage i mogućnosti, jačaju životni optimizam. Zato slobodno vreme, vreme odmora, ne treba da bude pasivno, već aktivno, uz korišćenje izabranih telesnih aktivnosti.

Obrazovni zadaci

Svestrana fizička osposobljenost za rad. – U savremenim uslovima života i rada telesno kretanje čoveka svedeno je na minimum, zbog čega je motorički aparat dosta ugrožen – muskulatura je relativno slaba i nejaka, ligamenti takođe, zglobovi slabo pokretljivi i nedovoljno čvrsti, motorika u celini najčešće loša. Sve to ima za posledicu da se svakodnevni poslovi izvode otežano i neefikasno, a često i uz povrede na radnom mestu ili kod kuće. Uloga telesnog vežbanja u rešavanju istaknutih problema svakako je od velikog značaja.
Razvoj koordinacije pokreta. – Pod pojmom koordinacije podrazumeva se najekonomičnije izvedeno kretanje, pri čemu su svi pokreti sliveni u skladnu i harmoničnu celinu. Polazeći od date definicije, tokom telesnog vežbanja treba insistirati da deca vežbaju racionalno, bez suvišnih pokreta i suvišnog utroška energije i u skladu sa zadatom motoričkom formom. Za razvoj koordinacije koriste se sve forme vežbanja, međutim, za uzrast koji nas posebno interesuje najpogodniji su prirodni oblici kretanja i dečje igre.
Formiranje motoričkih navika. – Motorne navike su stečeni mehanizmi koji nastaju vežbanjem, zasnovane na sposobnosti organizma, u prvom redu kretnog aparata i centralnog nervnog sistema, da svaku ponovljenu motoričku radnju (pokret, kretanje) izvodi lakše, pravilnije i uz manji utrošak energije, kao i manji umni napor. Znači, višekratno ponavljanje vežbe i vežbanja dovode do stvaranja motoričkih navika – motoričkog automatizama.
Učvršćivanje motoričkih navika. – Motoričke navike koje su u osnovi stečene i formirane mogu se dalje vežbanjem učvršćivati i stečeni automatizmi usavršavati. Najpogodniji način za njihovi učvršćivanje i usavršavanje jeste vežbanje istih motoričkih formi, ali u različitim uslovima, na različitim terenima, uz veću primenu brzine, snage, okretnosti, izdržljivosti i dr.
Sticanje teorijskih znanja. – Bez obzira na program vežbanja, bilo to školsko fizičko vaspitanje ili rekreativno, sportsko, potrebno je imati elementarno znanje o vežbama i njihovom uticaju na organizam, shvatiti smisao i značaj vežbanja i osnovne zakonitosti i principe telesnog vežbanja. Te informacije moraju biti primerene nivou psihofizičkog i intelektualnog razvoja dece.

LJubinko Milanović – Milovan Stamatović "Metodika fizičkog vaspitanja" Zavod za udžbenike www.zavod.co.rs

 

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-31
utorak, 26 jun 2012 02:00

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori