Back BesplatanSport.com

Miokardna potrošnja kiseonika

(0 glasova)
Miokardna potrošnja kiseonika


Prilikom fizičkog opterećenja organizma protok u srčanom mišiću se takođe povećava da bi obezbedio zadovoljavajuće snabdevanje miokarda kiseonikom, shodno veličini spoljnog rada koji se izvršava. Miokardna  potrošnja kiseonika  (MO2max), ili tzv. unutrašnji rad srca, zavisi od sledećih faktora:

1.  zidnog stresa (neposredno pre kontrakcije – preloada i neposredno nakon i tokom kon- trakcije – afterloada),
2.  srčane frekvencije i
3.  kontraktilnosti srca.

Važno je znati da protok u srčanom mišiću tokom napora zavisi, pre svega, od MO2max a ne od VO2max      .
Kako je direktno merenje MO2max veoma teško izvesti, za njegovu procenu se koristi tzv. frekvencija–pritisak  proizvod (dupli proizvod), koji uzima u obzir kako hronotropni rad srca tako i inotropni.

FPPmax = HRmax • TAs max,

gde je FPPmax frekvencija–pritisak proizvod pri maksimalnom opterećenju, HRmax – maksi- malna srčana frekvencija, a TAsmax – maksimalni sistolni arterijski pritisak.
Kako je TAs = MV • TPR, a MV = HR • SV, gde je MV – minutni volumen, TPR – totalna plućna rezistencija, formula za frekvenca–pritisak proizvod može glasiti i

FPP = HR² • SV • TPR.

Većina zdravih  osoba dostiže vrednost ovog proizvoda 20–35  • 103 mm Hg / min[9]. Kako MO2max takođe podleže Fikovom principu, po kome je ona proizvod protoka krvi u miokardu i arteriovenske kiseonične razlike, smatra  se da je njeno povećanje moguće samo povećavanjem miokardne perfuzije, s obzirom na to da je ekstrakcija kiseonika u miokardu i u stanju mirovanja gotovo maksimalna. Taj protok se može povećati oko 5 puta pri maksimalnom naporu i to zahvaljujući dilataciji kako perifernih arterija otpora, tako i velikih konduktivnih arterija. Ovaj fenomen je nazvan koronarna perfuziona rezerva.

U odgovoru organizma na maksimalno fizičko opterećenje postoji, međutim, jedan interesantan fenomen koji se naziva srčani  zamor. Već je poznato da prilikom progresivnog kontinuiranog opterećenja srčana frekvencija i udarni volumen, povezan sa enddijastolnim volumenom i ejekcionom frakcijom, rastu do jednog određenog nivoa. Kada se rad prolongirano vrši, postoji jedan momenat kada srčana frekvencija i dalje raste, a udarni volumen počinje da pada, te minutni volumen više ne raste ili čak i sam lagano počinje da pada. Uzrok ovoj pojavi možemo tražiti u smanjenju ukupne telesne tečnosti, zatim  redistribuciji krvi u kožu, ali i srčanom zamoru. Promene karakteristične za srčani zamor su reverzibilne prirode, a ogledaju se uglavnom  u smanjenju sistolne funkcije srca. Niemela sa sar. je analizirao funkciju srca kod atletičara pre i posle 24-časovne trke i utvrdio manji sistolni pritisak nakon trke, smanjeno frakciono skraćenje (FS) za 16%  i srednju brzinu cirkumferentnog skraćenja miokardnih vlakana smanjenu za 9%. Takođe, enddijastolni dijametar (EDD) je bio smanjen za 7% nakon trke, a endsistolni (ESD) je pokazao malo, ali ne značajno povećanje. Smanjenje u FS je korelisalo sa povećanjem u ESD, ali nije korelisalo sa smanjenjem u EDD, govoreći u prilog pravom smanjenju kontraktilnosti. Ove promene su trajale 2–3 dana. Drugi autori su došli do zaključka da je smanjenje frakcionog skraćenja bilo najveće kod atletičara koji su imali najbolje rezultate, kao i da je ono kako je trka odmicala bilo sve veće. Na osnovu toga može se reći da je intenzitet srčanog zamora povezan sa intenzitetom fizičkog napora. Isto tako, taj intenzitet je različit za različite stepene utreniranosti. Daglas (Douglas) sa sar. došao je do saznanja da se prilikom srčanog zamora povećava atrijalna komponenta punjenja leve komore, što rezultuje smanjenjem E/A odnosa. Ove promene su trajale 28 h u njegovoj studiji.

Mehanizam srčanog zamora je još uvek nepotpuno razjašnjen. Reverzibilna priroda ove pojave je slična sa tahikardija - ili kateholaminskom kardiomiopatijom. Takođe, acidoza i elektrolitski  poremećaji koji se dešavaju prilikom  ekstremnog napora sugerišu na mogućnost ishemije ili povrede srčanog mišića. Međutim, nedostatak  promena  na EKG-u, kao i kreatinin i laktatne  dehidrogenaze ukazuju da je ova povreda beznačajna. Međutim, dokazano je povećanje troponina T nakon ovako ekstremnog napora, kao i njegova korelacija sa smanjenom ejekcionom frakcijom, te se ovde može tražiti uzrok ove pojave.

Ono što bi se moglo izvesti kao zaključak iz svega o čemu je bilo reči u vezi sa fiziološkim odgovorom organizma na maksimalno fizičko opterećenje jeste da utvrđivanjem:

a)   VO2max,
b)   ekonomičnosti,
c)   maximal steady state-a i d)   anaerobnog kapaciteta

može da se napravi potpuna evaluacija utreniranosti i radnog kapaciteta  jednog sportiste, a isto tako i radnog kapaciteta i sposobnosti podnošenja napora svih drugih osoba.

Dr. Zdravko M. Miajilović i saradnici "Srce i sport"  Zavod za udžbenike

Pin It
Zavod za udžbenike

Tradiciju Zavoda za udžbenike dugu 52 godine obeležava ne samo postojanje kompanije koja se bavi izdavaštvom, već, pre svega kompanije koja je doprinela i doprinosi ostvarenju dugoročnih prosvetno-pedagoških ciljeva. Kao Javno preduzeće, u odnosu na sve ostale izdavače nalazi se u težoj poziciji, jer je svest o društvenoj odgovornosti i ulozi koju ima u edukaciji građana Srbije i očuvanju nacionalne pisane reči, značajno iznad ostalih kompanija koje se bave istom delatnošću. Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće…

Adresa sajta www.zavod.co.rs
2012-07-18
sreda, 03 mart 2010 13:05

Ostavi komentar

Podrži i ti naš rad u stvaranju besplatnog sporta u Srbiji. Klikni na dugme Like Page

X Zatvori